statspack报告中逻辑读为负值

联系:手机/微信(+86 17813235971) QQ(107644445)QQ咨询惜分飞

标题:statspack报告中逻辑读为负值

作者:惜分飞©版权所有[未经本人同意,不得以任何形式转载,否则有进一步追究法律责任的权利.]

最近遇到两次在sp报告中,显示逻辑读为负数。进行分析情况如下:
一台是运营商的crm库(aix 5.3+9.2.0.8+rac)

--系统版本
[zwq_crm2:/home/crm_oraeye]oslevel -s 
5300-08-07-0920

--数据库版本
SQL> select * from v$version;

BANNER
----------------------------------------------------------------
Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.8.0 - 64bit Production
PL/SQL Release 9.2.0.8.0 - Production
CORE  9.2.0.8.0    Production
TNS for IBM/AIX RISC System/6000: Version 9.2.0.8.0 - Production
NLSRTL Version 9.2.0.8.0 - Production

--数据库启动时间
SQL> SELECT A.INST_ID, TO_CHAR (startup_time, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
 2  FROM gv$instance a;

  INST_ID TO_CHAR(STARTUP_TIM
---------- -------------------
     2 2011-02-19 03:33:49
     1 2011-02-19 03:56:17

--异常的逻辑读统计数据
SQL>  SELECT b.snap_id,
 2      TO_CHAR (B.SNAP_TIME, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'),
 3      TO_CHAR (A.VALUE, '999,999,999,999,999')
 4   FROM stats$sysstat a, stats$snapshot b
 5   WHERE   a.NAME = 'session logical reads'
 6      AND a.instance_number = 2
 7      AND a.snap_id = b.snap_id
 8      AND A.SNAP_ID >=47913
 9      AND A.SNAP_ID <=47920
 10 ORDER BY a.snap_id;

  SNAP_ID TO_CHAR(B.SNAP_TIME TO_CHAR(A.VALUE,'999
---------- ------------------- --------------------
  47913	2012-02-10 20:00	4,764,705,272,783
  47914	2012-02-10 21:00	4,761,539,910,574
  47915	2012-02-10 22:00	4,749,529,436,021
  47916	2012-02-10 23:00	4,745,952,040,146 
  47917	2012-02-11 00:00	4,738,052,256,634 
  47918	2012-02-11 01:00	4,738,894,245,521 
  47919	2012-02-11 02:00	4,739,587,095,184 
  47920	2012-02-11 03:00	4,740,409,262,259 

另一台是运营商的开停机库(aix 5.3+9.2.0.8+rac)

--系统版本
[zwq_offon2:/home/oraeye]oslevel -s 
5300-08-07-0920

--数据库版本
SQL> select * from v$version;

BANNER
----------------------------------------------------------------
Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.8.0 - 64bit Production
PL/SQL Release 9.2.0.8.0 - Production
CORE  9.2.0.8.0    Production
TNS for IBM/AIX RISC System/6000: Version 9.2.0.8.0 - Production
NLSRTL Version 9.2.0.8.0 - Production

--数据库启动时间
SQL> SELECT A.INST_ID, TO_CHAR (startup_time, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
 2  FROM gv$instance a;

  INST_ID TO_CHAR(STARTUP_TIM
---------- -------------------
     2 2010-01-23 19:16:46
     1 2010-01-23 19:15:09

--异常的逻辑读统计数据
SQL>  SELECT b.snap_id,
 2      TO_CHAR (B.SNAP_TIME, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'),
 3      TO_CHAR (A.VALUE, '999,999,999,999,999')
 4   FROM stats$sysstat a, stats$snapshot b
 5   WHERE   a.NAME = 'session logical reads'
 6      AND a.instance_number = 2
 7      AND a.snap_id = b.snap_id
 8      AND A.SNAP_ID IN ('38271', '38272', '38339', '38340')
 9 ORDER BY a.snap_id;

  SNAP_ID TO_CHAR(B.SNAP_TIME TO_CHAR(A.VALUE,'999
---------- ------------------- --------------------
   38271 2012-01-31 19:00:05  4,269,858,122,434
   38272 2012-01-31 20:00:02  4,266,001,522,867
   38339 2012-02-02 09:00:02  4,275,651,080,526
   38340 2012-02-02 10:00:02  4,250,263,107,466

这两个数据库中都出现了在数据库没有重启的情况下stats$sysstat.value的值出现波动情况,而且都是在40万亿以上的时候。不知道是特点的版本巧合(特定的数据库版本,特定的操作系统版本),还是Oracle未公布bug。出现这样的情况,目前只能通过重启实例来使得statspack捕获到的逻辑读值变小,从而避免这样的波动,从而解决sp中出现逻辑读为负数的情况。

此条目发表在 Oracle 分类目录。将固定链接加入收藏夹。

评论功能已关闭。